Isabel Marcos
Liquid Anchors (Kunstfort Kasus 2020: Part 2)
05.06–​31.08.2021
Terug naar overzicht

Isabel Marcos (Spanje,1986, werk­zaam in Rot­terdam en Ma­drid) is ge­se­lec­teerd voor Kunstfort Kasus 2020, een jaar­lijks te­rug­ke­rende re­si­d­ency waarbij kun­ste­naars en ont­wer­pers ge­du­rende een jaar hun stu­dio­prak­tijk uit­breiden naar (de om­ge­ving van) het Kunstfort. Tij­dens Kunstfort Kasus 2020 on­der­zoekt Marcos de ar­chi­tec­tuur van het fort en de re­latie tussen mensen en ob­jecten in het water, zoals an­kers, ket­tingen en boeien. Met Li­quid An­chors zal Marcos een reeks site-spe­cific sculp­tu­rale in­stal­la­ties ont­wik­kelen die het idee van zinken vanuit een hy­dro­fe­mi­nis­tisch per­spec­tief be­schouwt.

Van juni tot en met augustus 2021 kun je buiten een geluidswerk horen. Isabel maakte de opnames hiervoor in samenwerking met Kunstfort-vrijwilliger Tjitske Baarda. De opnames zijn gemaakt in de fortgracht. Door deze ‘soundscape’ nu op het land te laten horen, haalt ze de bewegingen van onder het water naar de oppervlakte. Dit past bij haar Kunstfort Kasus-onderzoek rond het hydrofeminisme: het nadenken over water in lichamen en omgeving als verbonden.

Isabel Marcos - Liquid Anchors (Kunstfort Kasus 2020: Part 2), Kunstfort (c) Kunstfort bij Vijfhuizen, 2021. Foto: LNDWStudio

Terug naar begin