Nieuws
Kunstfort Kasus 2020: Isabel Marcos
22.05–​15.12.2020
Terug naar overzicht

Isabel Marcos (Spanje,1986, werk­zaam in Rot­terdam en Ma­drid) is ge­se­lec­teerd voor Kunstfort Kasus 2020, een jaar­lijks te­rug­ke­rende re­si­d­ency waarbij kun­ste­naars en ont­wer­pers ge­du­rende een jaar hun stu­dio­prak­tijk uit­breiden naar (de om­ge­ving van) het Kunstfort. Marcos be­haalde haar Master aan het Dutch Art In­sti­tute in Arnhem en is PhD kan­di­daat aan de UCLM Uni­ver­sity in Spanje.

Tij­dens Kunstfort Kasus 2020 on­der­zoekt Marcos de ar­chi­tec­tuur van het fort en de re­latie tussen mensen en ob­jecten in het water, zoals an­kers, ket­tingen en boeien. Met Li­quid An­chors zal Marcos een reeks site-spe­cific sculp­tu­rale in­stal­la­ties ont­wik­kelen die het idee van zinken vanuit een hy­dro­fe­mi­nis­tisch per­spec­tief be­schouwt.

kom meer te weten op  www.isabelmarcos.com

Model of an Artificial Reef, 's Lands Werf Amsterdam, 1800. Rijksmuseum Collection

Terug naar begin