Opening: Bogomir Doringer – Dancing Defence: Space, Ritual, Gesture
19.10.2019
15:00–22:00
Terug naar overzicht

Bogomir Doringer – Dancing Defence: Space, Ritual, Gesture
19.10 – 15.12.2019
Opening zaterdag, 19 Oktober, 15.00

Het Kunstfort toont een nieuwe on­der­zoeks­pre­sen­tatie van Bo­gomir Do­ringer. Kan ‘club­ben’ (als sub­cul­tuur) worden ge­zien als een micro-om­ge­ving – waarin ge­drags­pa­tronen op de dans­vloer iets ver­tellen over cul­tu­rele en so­ciaal-po­li­tieke sys­temen? In 2014 begon Do­ringer met het we­reld­wijd filmen van clubs vanuit een vo­gel­per­spec­tief. Doel was het do­cu­men­teren van va­ri­a­ties op col­lec­tieve en in­di­vi­duele cho­re­o­grafieën. De beelden startten een lo­pend in­ter­dis­ci­pli­nair on­der­zoeks­pro­ject dat ar­tis­tieke me­thoden ge­bruikt om uit­gaan als so­ciaal fe­no­meen te be­stu­deren. Hieruit is de term ‘Dance of Ur­gency’ voort­ge­komen: een dans die ont­staat uit de emo­ties die zich voor­doen in tijden van per­soon­lijke en/​of col­lec­tieve crisis. Waar dans je voor? Dans wordt hierin be­schouwd als een ma­nier van so­ci­a­li­seren, als non-ver­bale com­mu­ni­catie, als een kunst­vorm, als ri­tuele prak­tijk. Hoe weer­spie­gelt de dans van mensen in clubs de maat­schap­pe­lijke con­text en de wor­ste­lingen van in­di­vi­duen en me­nigten? Kan dansen als be­we­ging of ge­baar een ac­ti­vis­ti­sche stra­tegie worden? En hoe kan een in­du­striële ruïne een cul­tu­rele ruimte worden mid­dels het dans­ri­tueel? Een aantal uit­kom­sten worden ge­pre­sen­teerd in het in­tri­ge­rende Fort bij Vijfhuizen, UNESCO we­rel­derf­goed ooit be­doeld als in­ge­ni­euze bunker en nu dienst­doend als bij­zonder ge­legen kunst­ruimte. Een deel van de ten­toon­stel­ling is (het re­sidu van) een mu­ziek­pro­gramma ge­or­ga­ni­seerd na de ope­ning, met DJ’s en deel­ne­mers die mu­ziek ge­bruiken als verzet en em­po­wer­ment.

In­clu­sief sa­men­wer­kingen met Chiara Bal­dini, Ra­fael Koz­dron, Fran­cesco Pus­terla en Naja Oras­h­vili.

In de Ge­nie­loods: Es­teban Ca­beza de Baca –  Life is one drop in li­mit­less oceans….
In en rond het ei­land in­terven­ties door: Mi­riam Kong­stad en So­phie Lee en het derde en fi­nale hoofd­stuk van Kunstfort Kasus: Vin­cent Knopper.

Saturday, October 19
15.00 – 17.00: Feestelijke opening. Welkomstwoord om 15.15 uur, met borrel en muziek van Jetti & Post (BAR Rotterdam).

17.00 – 22.00: “Defence Club” met Tijana T (Belgrado), Rojeh (Jazar Crew, Palestina), Polly F (SPIELRAUM). Met Kantarion Soundsystem.

Inside the Genieloods: Esteban Cabeza de Baca –  Life is one drop in limitless oceans….
On and around the island interventions by Miriam Kongstad and Sophie Lee and the third and final chapter of Kunstfort Kasus: Vincent Knopper.

Pre-Research:
Media Fonds, Stimulerings Fonds
Development: AFK
Production: AFK and Q21 Vienna

 

Terug naar begin