Opening presentatie Riet­veld Aca­demie stu­denten De­signLab - FOR[T]SIGHT
01.12.2023
Terug naar overzicht

Gerrit Riet­veld stu­denten De­signLAB

FOR[T]SIGHT

08.12–​17.12.2023

‘FOR[T]SIGHT’ is een 10-daagse pre­sen­tatie van stu­denten van de Gerrit Riet­veld Academie die spe­cu­latie en de toe­komst cen­traal stellen in hun ar­tis­tieke on­der­zoek. Hun werken, die de stu­denten ‘fu­ture-ready in­ter­ven­ties’ noemen, moe­digen de be­zoeker aan om zich te ver­diepen in hy­po­the­ti­sche sce­na­rio’s en pro­jec­ties van onze toe­komst. Wij no­digen je van harte uit voor de fees­te­lijke start van FOR[T]SIGHT op vrijdag 8 de­cember van 16.00 – 19.00 uur.

Het Kunstfort stelt jaar­lijks tij­de­lijk ge­bruik van ruimtes op en rond het for­t­ei­land be­schik­baar aan kunst­aca­de­mie­stu­denten en no­digt hen uit om de unieke ge­schie­denis, eco­logie en ma­te­ri­a­li­teit van het Kunstfort als in­spi­ra­tie­bron te ge­bruiken. De ko­mende pre­sen­tatie ‘FOR[T]SIGHT’ komt voort uit een sa­men­wer­king tussen Kunstfort bij Vijfhuizen en de af­de­ling De­signLAB van de Gerrit Riet­veld Aca­demie in Amsterdam. Re­flec­te­rend op de ge­schie­denis(sen) van het voor­ma­lige Fort bij Vijfhuizen, was het con­cep­tuele uit­gangs­punt dat hun do­cent Arine Ap­ra­ha­mian aan de stu­denten gaf, sci­en­ce­fic­tion, ver­ha­lende en toe­kom­stige ver­de­di­gings­stra­tegieën. Door sci­en­ce­fic­tion te om­armen als in­stru­ment voor spe­cu­la­tieve fu­tu­ris­ti­sche ver­halen, ont­wik­kelden de stu­denten een in­ter­pre­tatie van de toe­komst in taal, beeld of ob­ject.

Op vrijdag 8 de­cember vanaf 16.00 uur ben je van harte welkom om de of­ficiële start van de pre­sen­tatie te komen vieren met toe­spraken, op­tre­dens, een drankje en een hapje. De werken van de stu­denten zijn van 8 de­cember tot en met 17 de­cember tij­dens re­gu­liere ope­nings­tijden te be­zoeken.

 

Terug naar begin