Opening tentoonstelling van Katja Novitskova en van groepstentoonstelling World of earth
05.06.2021
Terug naar overzicht

Op zaterdag 5 juni opent het Kunstfort weer de deuren met twee nieuwe tentoonstellingen.

In de metalen Genieloods pre­sen­teert het Kunstfort een nieuwe so­lo­ten­toon­stel­ling van Katja No­vitskova. Kat­ja’s kri­ti­sche blik op ver­leden, heden en toe­komst – binnen en buiten de kunst­we­reld – ver­trekt hier vanuit een open­baar be­schik­bare ‘da­ta­bank’ van meer dan 10.000 af­beel­dingen van ei­witten en vi­russen uit men­se­lijke li­chamen. In haar nieuwe ten­toon­stel­ling on­der­zoekt ze de re­latie tussen or­ga­nisme, de­sign en ka­pi­taal. En ver­werkt haar ge­dachten over bi­o­di­ver­si­teit, or­ga­nisch ont­werp, bi­o­da­ta­bases en hy­bride mo­le­cu­laire struc­turen in een in­stal­latie met han­gende ob­jecten en nieuw vi­deo­werk – in het his­to­ri­sche wa­pen­ar­se­naal van het Kunstfort.

In het his­to­ri­sche fort­ge­bouw presenteert het Kunstfort een sculp­tu­ren­ten­toon­stel­ling. In de be­tonnen ar­chi­tec­tuur komt het in­tri­ge­rende werk van Carel Visser, Agata In­garden en Ad de Jong samen. Her­ge­bruik van al­le­daagse ob­jecten en de span­ning tussen di­recte en sym­bo­li­sche la­ding van in­du­striële en na­tuur­lijke ma­te­ri­alen is een rode draad in de ten­toon­stel­ling.

In deze ten­toon­stel­ling wordt werk ge­toond van drie sculp­tuur ma­kers, uit drie ver­schil­lende ge­ne­ra­ties. Carel Visser (Ne­der­land, 1928-2015) was een vi­si­o­naire na­oor­logse beeld­houwer die werkte met sculp­tuur, te­ke­ningen en col­lages. Op het fort worden de fan­ta­sie­rijke sculp­turen met com­bi­na­ties van af­ge­dankte en na­tuur­lijke ma­te­ri­alen uit zijn la­tere pe­riode ge­toond. Ad de Jong (Ne­der­land, 1953) maakt in­stal­la­ties van epoxy­hars. Zijn dy­na­mi­sche werken hebben door vorm, kleur en ma­te­riaal het midden hebben tussen ‘alien’ en or­ga­nisch, wat zich doorzet in een nieuw tij­de­lijk beeld van de kun­ste­naar in de bui­ten­ruimte van het for­t­ei­land. In Agata In­gar­dens (Polen, 1994) beelden ver­smelt na­tuur en niet-na­tuur, waarbij zij op the­ma’s van verval, pro­ductie en in­du­stri­a­li­satie re­flec­teert.

 

Terug naar begin