Vincent Knopper
Untitled
2019
Terug naar overzicht

Vin­cent Knopper on­der­zoekt en re­pro­du­ceert be­staande Kunstfort-ar­chi­tec­tuur en ver­taalt deze in ruim­te­lijke ver­beel­dingen. Met deze in­ter­ven­ties re­a­geert hij op ele­menten die zijn ont­worpen en ge­plaatst bij de her­be­stem­ming tot kunst­in­stel­ling, zoals het stalen hek­werk en het grindpad, en on­der­deel zijn ge­worden van de iden­ti­teit van het fort. Knopper ziet een ver­ge­lijk­baar ef­fect rond de mer­chan­dise van het Kunstfort; de pennen en aan­ste­kers worden lang­zaamaan on­der­deel van de al­ge­hele Kunstfort-iden­ti­teit.

Vincent Knopper, Untitled, Kunstfort bij Vijfhuizen, 2019. Foto: LNDWstudio.

Terug naar begin